logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response

5838 Sirküler

  • PDF
5838 sayılı ‘’Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’ ile aşağıda belirtilen bazı hususlarda değişiklikler yapıl

SİRKÜLER

           5838 sayılı ‘’Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’ ile aşağıda belirtilen bazı hususlarda değişiklikler yapılmıştır.

MADDE 1 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

           “GEÇİCİ MADDE 8 – 2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma için yapılan başvurulara münhasır olmak üzere, ek 2 nci maddenin ikinci fıkrasında kısa çalışma için öngörülen azami üç aylık süre, altı ay olarak uygulanır; üçüncü fıkrasında öngörülen kısa çalışma ödeneği miktarı % 50 oranında artırılarak ödenir ve kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez. Bu maddenin yayımı tarihinden önce uygunluk tespiti yapılan kısa çalışma başvurularında süre, işverenin talebi halinde aynı şartlarla ve bu maddede öngörülen süreyi aşmamak kaydıyla uzatılır.

           Bu maddede öngörülen ödenek miktarı aynı kalmak kaydıyla, kısa çalışma süresini altı ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak, bu dönemde kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülür.”

           Söz konusu madde ile 2008-2009 yıllarındaki kısa çalışma başvurularıyla sınırlı olmak üzere kısa çalışma ödeneği miktarı yüzde 50 artırılarak uygulanacak. 2008 ve 2009 yıllarındaki kısa çalışma başvuruları sonucu alınan kısa çalışma ödenekleri aynı işçiler tarafından alınacak işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek. Yine kısa çalışma süresinin üç aylık üst sınırı 2008-2009 yıllarındaki kısa çalışma ödenekleri özgü olmak üzere altı ay olarak uygulanacaktır. Bu maddenin yürürlük tarihi ise 28.02.2009.

 

MADDE 4 – 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “(a) ve (b) bentlerinde” ibaresi “(b) bendinde” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında geçen “8 inci,” ibaresinden sonra gelmek üzere “9 uncu,” ibaresi eklenmiştir.

          “j) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.”

           Buna göre sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirimi işten ayrıldığı tarihi takip eden 10 gün içerisinde bildirmeyenlere bir asgari ücret tutarında idari para cezası getirilmiştir. Bu maddenin yürürlük tarihi 01.08.2009 dur.

 

MADDE 5 – 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

           “Kuruma yapılan bazı bildirimlerin yeterli sayılması

           EK MADDE 1 – İşverenler tarafından 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelere göre  Kuruma yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimler; 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçer.

           Ticaret sicili memurluklarınca işyeri tesciline ilişkin Kuruma yapılan bildirimlerin dışında, ayrıca Bakanlık ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulmaz.

           Geçici 20 nci maddede belirtilen sandıklar, Kuruma devir tarihine kadar iştirakçilerinin sandıkla ilgilerinin başlama ve sona ermesine ilişkin bildirimlerini en geç on gün içinde Kuruma yaparlar.

           Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

           Buna göre; Basın İş Kanunu ve İş Kanunu kapsamındaki işyeri bildirimleriyle 2821 sayılı Sendikalar Kanunundan kaynaklanan Ek-1 ve Ek-2 İşçi Giriş-Çıkış bildirimleri ve işsizlik ödeneği alacak şekilde işten ayrılan işçiler için işverenlerince İş-Kur için düzenlenmesi gereken İAB’lerin yerine 5510 sayılı Kanun gereği işten ayrılan işçiler için 10 gün içinde verilecek belgeye geçerlilik tanınıyor. Ancak bu hükmün yürürlük tarihi 01.08.2009 olduğu için İş ve Basın İş Kanunları kapsamına dahil bir işyeri kuran, devralan, adını, unvanını, adresini veya konusunu değiştiren veya kapatanların bir ay içinde yapmaları gerekli bildirim yükümlülüklerini, keza Ek-1 ve Ek-2’ler ve İAB’lere ilişkin bildirim yükümlülüklerini 5510 sayılı Kanundan ayrı olarak uygulamaya devam etmeleri gerekiyor.

           Aksi halde işverenlerin işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15’ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirme zorunlulukları 01.08.2009’a kadar devam edeceğinden, aksi uygulama halinde her işçi için 150 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Yine işsizlik ödeneğine müstahak biçimde işten ayrılan her işçisi için İAB düzenlemeyen işveren için de her bir fiil için 1000 TL idari para cezası uygulanabileceğinden İAB’ler de 01.08.2009’a kadar gönderilmeye devam edilmeli.

 

MADDE 32 – (1) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde” ibaresi “bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aya veya 2008 yılı Aralık ve 2009 yılı Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen” şeklinde ve “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir.

           Genç erkek ve kadın işçi istihdamında uygulanan işveren sigorta primi teşviki kapsamına Aralık 2008 ve Ocak 2009 ayında işini kaybeden genç erkek ve kadın işçilerin istihdamı da 28.02.2009’dan itibaren eklenmiş bulunuyor.