logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • PDF

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/11032
K. 2011/2008
T. 8.3.2011
• İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( Tecrübeli Bir Çatı Kaplama İşçisi Olan Kazalı İşçinin Asgari Ücretle Çalışmasının Hayatın Olağan Akışına ve Yaşam Deneyimlerine Uygun Olmadığı )
• ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMA ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat - Tecrübeli Bir Çatı Kaplama İşçisi Olan Kazalı İşçinin Asgari Ücretle Çalışmasının Hayatın Olağan Akışına ve Yaşam Deneyimlerine Uygun Olmadığı )
• ÜCRETİN BELİRLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat - Benzer İşyerlerinde Çalışan ve Emsal İşi Yapanların Ücretlerini Araştırmak Suretiyle İşçinin Gerçek Ücretini Belirlemek Gerektiği )
5510/m.13

ÖZET : Dava, iş kazası sonucu % 8.00 oranında sürekli iş göremez duruma gelen sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Yapılacak iş tecrübeli bir çatı kaplama işçisi olan kazalı işçinin asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun olmadığı da dikkate alınarak davacının yaşı, mesleği, mesleki kıdemi eğitim durumu belirtilerek ilgili meslek odasından bilinen devrede sigortalının alabileceği ücretleri sormak, benzer işyerlerinde çalışan ve emsal işi yapanların ücretlerini araştırmak suretiyle işçinin gerçek ücretini belirlemek, gerçek ücretle sigortalının maddi zararını yeniden hesaplatmak ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

DAVA : Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı sebeplerle 39.406.00 TL maddi ve manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalılardan B... B... Vitrifiye San. Tic. A.Ş'den alınarak davacı ya verilmesine, diğer davalılar hakkında açılan davaların reddine ilişkin hükümün süresi içinde temyizen incelenmesi davalılardan B... B... Vitrifiye San. Tic. A.Ş. vekilince istenilmesi ve de duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 8.3.2011 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalılardan B... B... Vitrifiye San. Tic. A.Ş. vekili ile karşı taraf vekili geldiler. Diğer davalılar adına gelen olmadı. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi B. Mustafa Şimşek tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle, kanuni gerektirici nedenlere ve özellikle davalı B... B... Vitrifiye Seramik San. Tic. AŞ'nin işveren olduğunun, anahtar teslimi iş verilmesinin söz konusu olmadığının, Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi'nin ilamı ile belli bulunmasına göre, temyiz eden davalı B... B... Vitrifiye Seramik San. Tic. AŞ'nin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,

2-)Dava 9.10.2004 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu % 8.00 oranında sürekli iş göremez duruma gelen sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davalılardan M. E. ile D... İzo. Çatı Kap. Ve İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti'ne yönelik davanın reddine, davacının maddi tazminat isteminin kabulü, manevi tazminat isteminin ise kısmen kabulüyle davalılardan B... B... Vitrifiye Seramik San. Tic. AŞ'den tahsiline karar verilmiş ve bu karar süresinde davalılardan B... B... Vitrifiye Seramik San. Tic. AŞ vekilince temyiz edilmiştir.

Yerel mahkemenin bir kısım davalılara yönelik davanın reddine ve manevi tazminatın takdirine ilişkin kararı yerindedir. Maddi tazminata gelince; davacının ücretinin eksik araştırma ve soruşturma ile belirlendiği hesap raporunun hükme esas alınmak suretiyle maddi tazminatın belirlenmesi hatalı olmuştur.

İş kazası sonucu meslekte kazanma gücünü kaybeden işçinin maddi zararının hesabında, gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise işçinin imzasının bulunduğu ücret tediye bordrolarından saptanacağı, işçinin imzasının bulunmadığı işyeri ve sigorta kayıtlarının nazara alınamayacağı, işçinin imzasının bulunduğu ücret tediye bordrolarının bulunmaması durumunda işçinin yaşı, kıdemi, mesleki durumu dikkate alınarak, emsal işi yapan işçilerin aldığı ücret göz önünde tutularak belirlenmesi gerektiği, Dairemizin giderek Yargıtay'ın yerleşmiş görüşlerindendir.

Somut olayda, davacının olay tarihindeki ücretine ilişkin olarak imzasını içeren bordro mevcut değildir. Öte yandan davacının tecrübeli bir çatı kaplama işçisi olduğu dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Çatı kaplama işi vasıflı bir iş olup vasıflı işçinin ise asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun düşmeyeceği, giderek, sigorta müfettişinin asgari ücret üzerinden yapmış olduğu saptamanın ve işyeri kayıtlarının gerçeği yansıtmadığı açık-seçiktir. Her ne kadar yerel mahkeme, davacının olay tarihinde günlük 25,00-TL ücretle çalıştığına dair davacı iddiası ile aynı doğrultudaki tanık beyanları esas alınarak asgari ücretin 2,358 katı ücret üzerinden hesaplanan tazminatı hükmüne esas almış ise de, yöntemince sigortalının gerçek ücretinin araştırılmamış olması sebebiyle bu değerlendirme hatalı olmuştur.

Yapılacak iş tecrübeli bir çatı kaplama işçisi olan kazalı işçinin asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun olmadığı da dikkate alınarak davacının yaşı, mesleği, mesleki kıdemi eğitim durumu belirtilerek ilgili meslek odasından bilinen devrede sigortalının alabileceği ücretleri sormak, benzer işyerlerinde çalışan ve emsal işi yapanların ücretlerini araştırmak suretiyle işçinin gerçek ücretini belirlemek, gerçek ücretle sigortalının maddi zararını yeniden hesaplatmak ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

Mahkemece , bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, B... B... Vitrifiye San. Tic. A.Ş. yararına takdir edilen 825.00 TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 8.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx