logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • PDF

6111 Sayılı Kanunla Getirilen İlave İstihdam Teşviki

Mehmet Fatih GELERİ 

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı 

fatihgeleri@ikplatform.com

 

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlandı.

6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teşvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 1/3/2011 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi.

 

Söz konusu 6111/74. Madde;

4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ve aynı maddenin beşinci fıkrası ile geçici 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen

prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Bu maddede belirtilen destek unsuru;

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,

2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca

düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmidört

ay süreyle,

b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge

ve niteliklere sahip olanlar için yirmidört ay süreyle,

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe

alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta

iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay süreyle,

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş

Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle, uygulanır.

 

Bu maddede sayılan belge ve nitelikler nedeniyle destek unsurundan yararlanabilmek için sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek

öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekir.

Bu maddeyle sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir. Sigortalı, destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamaz. Ancak

ikinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenlerin, aynı bent kapsamında yeniden işe alınmaları ve (1)

veya (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve nitelikleri bu dönemde temin etmeleri halinde

destekten yeniden yararlanabilirler. Bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülür ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamaz.

İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları

sigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve

gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş

veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş

olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra

hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.

Bu madde hükümleri; 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası

kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale

Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma

hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve

yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak

bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından

yararlanamaz.

Bu maddeyle sağlanan destek unsuru, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu

maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır.

Bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak

üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır.

Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet

unsuru olarak dikkate alınmaz.

Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanma süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar

uzatmaya yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

Hükmü getirilmiştir.

 

TORBA KANUNDA DÜZENLENEN TEŞVİKTEN KİMLER YARARLANACAK

Torba kanunla getirilen yeni ilave istihdam teşvikinden;

31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,

-Özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılan,

- İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet

belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olan,

-Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı

sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınan, işçilerin sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

 

HANGİ NİTELİKTE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN TEŞVİKTEN YARARLANACAK

A- 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

-Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırk sekiz ay süreyle,

-Mesleki ve teknik eğitimi veren orta veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuz altı ay süreyle,

B- Mesleki yeterlilik belgesi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim

mezunu olmayan yada Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirmemiş olan işçiler için yirmi dört ay süreyle,

C- 29 yaşından büyük erkeklerden;

-Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için yirmi dört ay süreyle,

-Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için yirmi dört ay süreyle,

D- Çalışmakta iken belge alanlar

Çalışmakta iken, daha sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren

orta veya yükseköğretimi bitirenler için on iki ay süreyle,

-18 yaşından büyük olup hiçbir belgeye sahip olmayan işçinin İş-Kur a kayıtlı işsizler arasından

işe alınmaları durumunda altı ay süreyle,

- İşçilerin sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı işsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

IV. İŞÇİNİN BELGEYE UYGUN İŞTE ÇALIŞMASI ŞARTI

Kanunda sayılan belge ve nitelikler nedeniyle destek unsurundan yararlanabilmek için

sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya İş-Kur tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek yada alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları şarttır.

V. TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN ARANAN DİĞER ŞARTLAR

İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için;

-İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi

içerisinde SGK ya vermesi,

-Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarının yasal süresi

içinde ödemesi,

Teşvikten yararlanan işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara

ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması yada borç varsa borcun yapılandırılmış olması şarttır.

VI. TEŞVİK MİKTARININ HESAPLANMASI

Hiçbir sınırlama olmaksızın işveren hissesinin tamam Fon tarafından karşılanacağı için işçiye

ödenen brüt ücret aynı zamanda işçinin işverene maliyeti olacak.

Örnek 1-

(X) A.Ş. nin iş kazası ve meslek hastalığı prim nispetinin (2), çalıştırdığı toplam sigortalı sayısının 10 ve bu sigortalılara ilave 2 işçinin işe alındığı ve ödenen ücretlerin brüt 2.000,00 TL olduğu varsayıldığında,

İşveren Hissesi : Toplam SGK Prim oran - SGK Primi işçi payı = % 34- %14= % 20

İşveren Hissesi                        : 2.000,00 TL x 20 / 100         = 400,00 TL

Sigortalı Hissesi                     : 2.000,00 TL x 14 /100          = 280,00 TL

Toplam SGK Primi                                                     : 400+280=680 TL

İşsizlik Fonu Tarafından Karşılanacak Tutar ( İşveren Avantaj ): 400,00 TL

Ödenecek prim Tutar (SGK Primi işçi payı): 280.00 TL

Ödenecek prim Tutar (SGK işsizlik Primi işveren payı ): 40.00 TL

VII. İŞÇİNİN İŞVERENE MALİYETİ :

2.000 TL BRÜT ÜCRET %2 işsizlik sigortası işveren hissesi olan 40,00 TL olmak üzere

toplam 2.040,00 TL olacak. Yani maliyet= işçiye ödenen Brüt ücret+%2 işsizlik Primi olacak.

Sigorta prim teşvikinden faydalanılabilmesi için, işverenlerin, anılan maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalıların 1 Mart 2011 tarihi ve sonrasında işe alındığına ve işyeri yönünden

gerekli şartların taşındığına ilişkin dilekçe ile işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekecektir.

Yapılan yazılı müracaatlar üzerine, kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet

belgelerinin, ilave istihdam teşviki seçilmek suretiyle gönderilebilmesi amacıyla SGK tarafından

aktivasyon yapılacak ve belirlenecek kanun türü ile bildirim yapılarak teşvikten yararlanılacaktır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile