logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • PDF

 

 

Özel Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının SGK Uygulamaları

Tam Süreli Asil Görevli Öğretmen, Uzman ve Usta Öğreticiler.

 Özel Eğitim Kurumlarında çalışacak öğretim elemanları ile ilgili esaslar 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununun 8. Maddesinde belirtilmiştir. İlgili maddeye göre ‘‘Kurumların eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır.

Bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında üçte birinin, kuruluşundan üç yıl sonra da en az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur.

İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir. Öğretmenlerin toplam ders saati sayısı haftada otuz saati geçemez.

Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir. ’’

Hükmü yer almaktadır.

Asli görevli öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin 5510 sayılı SGK ve GSS uygulamaları bakımından diğer sigortalı çalışanlarla bir farkı bulunmamakta olup aylık olarak 30 gün üzerinden tahakkuk eden maaşları üzerinden sigorta pirimleri kesilmektedir.

 Ders Saatli Çalışan Öğretmen, Uzman ve Usta Öğreticiler.

 506 sayılı SSK’nun 79 . maddesine 4447 sayılı yasa ile  (25.08.1999) yapılan değişiklikle ‘‘ Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını açıklayan bilgi ve belgelerin işverence prim bildirgelerine eklenmesi şarttır.’’  Hükmü getirilerek ay içinde 30 günden eksik çalışmış olan  ders saati üserinden ücretlendirilen öğretim elemanları ile ilgili olarak 30 günden az çalışanların bildirildiği Ek:10 Eksik Gün Formu ekine  kısmi süreli çalışanlara ait yazılı iş sözleşmesinin konulması gerekmektedir.

 Kısmi süreli (Part-Time)  Çalışan Öğretmen, Uzman ve Usta Öğreticiler.

 4857/13 maddesine göre ‘‘İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.’’ 

Özel Eğitim Kurumlarında ders saat ücreti veya kısmi süreli (part-time) çalışan öğretim elemanları için düzenlenerek Milli Eğitim Bakanlığına verilmesi gereken iş sözleşmelerinde, personelin göreve başlayacağı tarihin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

5510 sayılı kanunun 80/h bendine göre çalışma süreleri ‘‘Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. Ancak, işveren ve sigortalı arasında kısmi süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saati süresinin 4857 sayılı İş Kanunu'na göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilir.’’ Şeklinde prim hesaplamalarından söz edilmektedir.

Ancak, 28/08/2008 tarih 26981 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğin (108/6) ne göre ‘‘Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak kaydıyla, bir takvim ayı içinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunur’’ açıklaması yer almaktadır. Buna göre Uzman ve Usta Öğreticilerin prim ödeme gün sayıları, kısmi süreli çalışanların prime esas günlerinin hesaplanmasında uygulanan aylık toplam çalışma saatinin 7,5 saate bölünmesi ile değil, ay içindeki toplam brüt kazançlarının prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi ile bulunacaktır.

 Birden Fazla Eğitim Kurumunda  Görev Yapan Öğretmen, Uzman ve Usta Öğreticiler.

 09.09.1999 tarih 23811 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre "Bir özel öğretim kurumunda görevli olan öğretmen, uzman ve usta öğreticiye başka bir özel öğretim kurumunda ders saati ücreti ek görev verilebilir. Görev yaptığı il dışında başka bir ilde ders ücretli ek görev verilebilmesi için, görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğünden alınmış, o ilde girdiği ders saati sayısının da belirtildiği muvafakat belgesi istenir."  Şeklinde yapılan düzenleme ile öğretim görevlilerinin birden fazla eğitim kurumunda görev alacak düzenleme yapmıştır.

 Ayrıca, "Özel öğretim kurumlarında görevli yönetici, rehber öğretmen ve aday olarak çalışan personele bir başka kurumda, resmî ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine de özel dershanelerde ders saati ücretli olarak ek görev verilemez." şeklinde yapılan düzenleme ile Özel Eğitim Kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarının başka bir Özel Öğretim Kurumunda  görev yapamayacakları hüküm altına alınmıştır.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile