logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • PDF

YÖNETMELİK

 

Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞGÜCÜ UYUM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı 6. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan staj programları” ibaresi işbaşı eğitim programları” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde, (k) bendinde yer alan Staj programı” ibaresi ise “İşbaşı eğitim programı” olarak değiştirilmiştir.

             j) Girişimcilik programı: İşsizlere, iş planına dayalı iş kurma ve yönetme konusunda verilen eğitimi,

             MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ç) Özel sektör işyerleri,

             d) Eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen özel öğretim kurumlarına ait standartlarda mekan ve donanıma sahip dernek ve vakıflar ile işçi, işveren, esnaf ve meslek kuruluşları, meslek birlikleri, eğitim veya rehabilitasyon amacıyla kurulmuş firmalar gibi kurum veya kuruluşlar,

             MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             (2) Birim maliyet; kurs için gerekli olan temrin malzemesi, eğitici, iş danışmanlığı, kurs yeri ve mesleki rehabilitasyon giderleri, yüklenici kârı ile eğitim için yapılan ve Kurumca uygun bulunan benzeri giderlerden oluşur.

             MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 9 (1) Yıllık İşgücü Eğitim Planında yer alan mesleklere ilişkin hizmet alımları; 8 inci maddede belirtilen hükümlere göre tespit edilen yaklaşık birim maliyet de dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenecek kriterler çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü uyarınca doğrudan temin usulü ile yapılır.

             (2) Birinci fıkra hükümlerine bağlı olmak kaydıyla aynı meslekte birden fazla hizmet sağlayıcıdan hizmet alımı yapılabileceği gibi, birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlardan müşterek ve müteselsil sorumlu olmaları kaydıyla hizmet alınabilir. Ayrıca, üniversitelerle işbirliği protokolleri yapılarak kurs düzenlenebilir.

             MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 11 (1) Kurslara katılmak için;

             a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

             b) 15 yaşını tamamlamış olmak,

             c) Mesleğin gereklerine uygun olarak yüklenici tarafından belirlenen ve Kurumca onaylanan özel şartlara sahip olmak,

             ç) Kurumca düzenlenen kurslara aynı meslekte daha önce veya farklı meslekte ise son yirmi dört ay içinde katılmamış olmak,

             şartları aranır.

             (2) İstihdam garantili, alınan mesleki eğitimin devamı veya tamamlayıcısı niteliğinde ya da aynı mesleği geliştirmeye yönelik üst düzeyde bir kurs programı olması koşuluyla, işgücü yetiştirme kurslarından üç defa yararlanılabilir. Bu durumda ikinci katılımda kursiyerin zorunlu giderlerinin yarısı ödenir. Üçüncü katılımda ise ödeme yapılmaz ve iki kurs arasında en az üç aylık süre bulunur.

             (3) Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler için kuruma kayıtlı olma şartı aranmaz.

             MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Programlar ve katılma şartları

             MADDE 12 (1) TYÇPye katılmak için;

             a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

             b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

             c) Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamak,

             şartları aranır.

             (2) TYÇPlere talebin fazla olması durumunda, katılımcılar noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenir.

             (3) İşbaşı eğitim programına katılmak için;

             a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

             b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

             c) Öğrenci olmamak,

             şartları aranır.

             (4) İşbaşı eğitim programından yararlanacakların, bu programın başlama tarihinden önceki altı aylık dönemde; programın yapılacağı işyerinin prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması ve işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması gerekir. İşyerleri, yararlanıcıların başvurduğu mesleklere yönelik işbaşı eğitimini fiilen sağlamakla yükümlüdür.

             (5) Girişimcilik programına katılmak için;

             a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

             b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

             c) Girişimcilik programından daha önce yararlanmamış olmak,

             şartları aranır.

             (6) Her bir programdan yararlanma süresi, yirmi dört aylık süre içerisinde altı ayı geçemez. Programın bitiş tarihinden itibaren yirmi dört ay geçmeden, aynı programdan yeniden yararlanılamaz. Farklı iki program arasında en az altı aylık süre bulunur.

             (7) Kurs ve programlardan yararlanma koşullarını karşılayanlar arasından, hizmetin gereğine göre kursiyer ve katılımcıların belirlenmesine ilişkin öncelik sıralaması yapmaya, kurs ve programlara ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Kurumun yönetim kurulu yetkilidir.

             MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             (3) Yükleniciye yapılan ödemelerde fiili kursiyer sayısı esas alınır.

             MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “İstihdam yükümlülüğü ve taahhüdü”

             (1) Kursun;

             a) İşyerleri veya işyerleri ile işbirliği halinde teklif veren hizmet sağlayıcı kurum veya kuruluşlarca birlikte düzenlenmesi halinde kursiyerlerin en az yüzde ellisi, sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde işe başlatılmış olmak koşuluyla üç aydan az olmamak üzere en az düzenlenen kurs süresi kadar;

             b) Diğer hizmet sağlayıcılar ile düzenlenmesi halinde ise kursiyerlerin en az yüzde yirmisi, sınav tarihinden itibaren altı ay içerisinde ve üç aydan az olmamak üzere en az düzenlenen kurs süresi kadar,

             yüklenici veya yükleniciler tarafından istihdam edilir. İstihdam edilenlerin ayrılması durumunda, istihdam yükümlülüğü veya taahhüdü belirlenen asgari süreler içerisinde diğer kursiyerler arasından, yeterli olmaması halinde Kuruma kayıtlı işsizler arasından tamamlanır. İstihdam yükümlülüğü veya taahhüdü, başlangıçta kursa katılanların sayısına göre tespit edilir.

             (2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen otuz günlük süre Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde iki katına kadar uzatılabilir.

             MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             c) Kursa devam edilen süre içerisinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği ödenecek sigorta primlerinden,

             MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

             Program giderleri

             (2) İşbaşı eğitim ve girişimcilik programlarına ait giderler; yararlanıcılara 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan giderler gereği yapılan ödemeler ile bu kişiler için aynı fıkranın (c) bendi gereği ödenen primlerden oluşur.

             (3) Girişimcilik programlarına ait giderler ikinci fıkrada belirtilen giderler ile hizmet alımı karşılığında aylık hak edişlere ilişkin olarak yapılan ödemelerden oluşur.

             MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

             (3) Hizmet alımı veya işbirliği yoluyla gerçekleştirilen kurslarda kursiyerlere verilecek iş danışmanlığı hizmetleri, Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara uygun olarak yüklenici tarafından sağlanır.

             MADDE 14 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek 1 inci madde eklenmiştir.

             Sosyal yardım başvurusu

             EK MADDE 1 Sosyal yardım başvurusunda bulunan ve Kuruma yönlendirilen kişiler ile en geç iki hafta içinde irtibata geçilir. Bu kişilerin beceri düzeyleri test edilir ve ihtiyaç duydukları eğitim programlarına yönlendirilerek gerekli iş arama desteği verilir. Kurum tarafından bu kişilere verilen hizmetlere ilişkin olarak ilgili sosyal yardım kurumuna üç aylık dönemler halinde bilgi verilir.

             MADDE 15 Bu Yönetmelik 15/11/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 16 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.