logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • PDF

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

    BİRİNCİ KISIM

    Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç

   MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.

 

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

Kanun Numarası: 4447

Kanun Kabul Tarihi: 25/08/1999

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/09/1999

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 23810

    I. BÖLÜM : SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 1 - 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

 

 

 

4857 Sayılı İş Kanunu

1. BÖLÜM "Genel Hükümler"

- Amaç ve Kapsam

MADDE 1. - Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.      

    Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

 

5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 Kanun No. 5838                                                  Kabul Tarihi: 18/2/2009

             MADDE 1 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 8 – 2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma için yapılan başvurulara münhasır olmak üzere, ek 2 nci maddenin ikinci fıkrasında kısa çalışma için öngörülen azami üç aylık süre, altı ay olarak uygulanır; üçüncü fıkrasında öngörülen kısa çalışma ödeneği miktarı % 50 oranında artırılarak ödenir ve kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez. Bu maddenin yayımı tarihinden önce uygunluk tespiti yapılan kısa çalışma başvurularında süre, işverenin talebi halinde aynı şartlarla ve bu maddede öngörülen süreyi aşmamak kaydıyla uzatılır.