logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • PDF

 

İNSAN KAYNAKLARI YAPILANDIRMA

Tel : (0532) 547 96 83     -         e-mail : isveren@ikplatform.com    

             İnsan kaynakları yönetimi örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir.


Modern anlamda insan kaynakları yönetimi bir taraftan personelin bulunmasını, seçilerek işe yerleştirilmesini içerirken, diğer taraftan da personelin eğitimi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi faaliyetlerini de kapsar.

 Bir organizasyondaki insanlarla ilgilenmek, insanların niçin ve nasıl çalıştıkları konusunda geniş bir bilgi ve teknik beceri gerektirir. Bu teknik beceriler arasında, işe eleman seçme tekniklerini, performans değerlendirmelerinin nasıl yapılacağını bilmek de vardır. Davranış bilimleri ve sosyal psikoloji alanlarında geniş bilgi sahibi olmak da zorunludur.

            Bir personel fonksiyonu olarak insan kaynakları yönetiminin iki temel hedefi vardır:

- İnsan kaynaklarının organizasyonun hedefi doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak;

- İş görenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasını ve mesleki bakımdan gelişmelerini sağlamak.

 

           İKPLATFORM, tüm insan kaynakları süreçlerini uluslar arası normlara uygun olarak bütünleşik bir şekilde tasarlamakta, uygulamaya geçirmekte ve uygulama sonrasında kuruluşlara gerekli eğitim ve danışmanlık desteğini vermektedir.

·            İnsan Kaynakları Birimi Yapılandırma

·            İnsan Kaynakları Planlaması

·            Yetkinlik Modelinin Oluşturulması

·            İş Analizleri ve Görev Tanımlarının Hazırlanması

·            İşe Alım ve Oryantasyon Sistemlerinin Kurulması

·            Eğitim Yönetim Sisteminin Kurulması

·            Performans, Ücret ve Kariyer Yönetimi Sistemlerinin Kurulması

·            Ödüllendirme ve Öneri Sistemlerinin Kurulması

·            Çalışan Memnuniyeti Ölçümü

·            Eğitim İhtiyacı Analizi

·            Kurum Kültürü Analizi

·            Kuruluş İç Kurallarının Hazırlanması (Yönetmelik, Disiplin Sistemi, Prosedür, Talimat vb.)

·            İş Mevzuatı, Bordro ve Özlük İle İlgili Altyapının Kurulması

·            İşletmede işçi sağlığı ve iş güvenliği organizasyonunun oluşturulması,